UWAGA! NIGDY NIE WYSYŁAJ ŚRODKÓW OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNASZ, A KTÓRE PROSZĄ CIĘ O KOD BLIK LUB NAMAWIAJĄ DO INWESTYCJI. Czytaj więcej

Terms of Use


§ 1  Definicje 

1. Coincher lub Spółka – Coincher Europe spółka z ograniczoną z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 (00-105) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 785353, posiadającą NIP: 5252789136, REGON: 383312501.

2. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 18:00 czasu polskiego. 

3. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Dyrektywy [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

4. Procedura KYC – procedura identyfikowania Użytkownika przez Coincher, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.  

5. Regulamin – niniejszy regulamin. 

6. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Coincher, dostępny pod adresem www.coincher.com, którego główną funkcją jest zakup Waluty wirtualnej za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika. 

7. Transakcja – szereg czynności dokonywanych przez Użytkownika bądź Coincher celem dokonania zakupu Walut wirtualnych zgodnie z ustalonym między Użytkownikiem a Spółką kursem wymiany z uwagi na zainicjowaną przez Użytkownika wymianę gotówki (FIAT) na Walutę wirtualną.

8. Umowa z Użytkownikiem - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Coincher w oparciu o Regulamin, w ramach której Coincher zobowiązuje się do świadczenia Usług dla Użytkownika, zawarta na czas realizacji tych usług. 

9. Usługi dla Użytkownika – usługi świadczone przez Coincher na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną, dotyczące wymiany waluty FIAT na Walutę wirtualną.

10. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. 

11. Waluta wirtualna – określona w niniejszym regulaminie waluta wirtualna bądź waluty wirtualne, których sprzedaż lub wykup od Spółki możliwa jest z wykorzystaniem Serwisu. Akceptowane przez Coincher waluty wirtualne wyliczone są tutaj. Zmiany w zakresie akceptowanej przez Serwis w ramach rozliczeń Waluty wirtualnej nie stanowią zmiany Regulaminu w rozumieniu §12. Jednocześnie jest to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym, o którym mowa w art. 2 pkt 21a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm. – dalej jako UUP),
  4. instrumentem finansowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm. – dalej jako UOIF),
  5. wekslem lub czekiem.

12. Waluta konwencjonalna – waluta Fiat, waluta fiducjarna – akceptowana przez Coincher w ramach rozliczeń waluta wydawana przez właściwy bank narodowy lub inny podmiot upoważniony do emisji pieniądza, których lista znajduje się tutaj. Zmiany w zakresie akceptowanej przez Serwis w ramach rozliczeń Waluty konwencjonalnej nie stanowią zmiany Regulaminu w rozumieniu § 12.

13. AML - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§ 2 Dane kontaktowe i komunikacja 

1. Adres pocztowy: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 

2. Adres poczty elektronicznej: [email protected]

3. Coincher komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim lub angielskim w zależności od wyboru Użytkownika.   

4. Podstawową formą komunikacji pomiędzy Coincher a Użytkownikami jest komunikacja drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 

§ 3 Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Coincher. 

2. Na podstawie Regulaminu Coincher świadczy na rzecz Użytkowników, w ramach udostępnionego Użytkownikowi Serwisu Usługi dla Użytkownika oraz określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Coincher.

3. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Użytkownika.

§ 4 Korzystanie z Serwisu 

1. Do korzystania z Serwisu oraz usług niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet, aktywne konto e-mail oraz – w przypadku gdy Użytkownik zamierza zakupić bądź sprzedać Walutę wirtualną - portfel do obrotu Walutą wirtualną, z wykorzystaniem której przebiegać ma rozliczenie. 

2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i usług zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności oznacza to zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jak również mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych.

4. Serwis dostępny jest dwadzieścia cztery godziny na dobę. Kontakt z obsługą Serwisu możliwy jest w Dni robocze.

5. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. 

6. Bezwzgldnym warunkiem korzystania z Serwisu jest wyraenie zgody przez Uytkownika na postanowienia Regulaminu poprzez dokonanie jego akceptacji na stronie internetowej Serwisu.

7.  Coincher nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane sił wysz, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Serwisu z infrastruktur techniczn Uytkownika.

8. Usługi Serwisu s odpłatne. Opłata za korzystanie z Serwisu zawarta jest w kursie wymiany Waluty wirtualnej.

9. Z uwagi na wysok zmienność kursów Walut wirtualnych wysokość kursu zakupu Waluty wirtualnej wskazana w zapytaniu ofertowym Uytkownika moe si nieznacznie rónić od rzeczywiście sfinalizowanej transakcji. 

 

§ 5 Procedura KYC 

1. Coincher jest instytucją obowiązaną w rozumieniu AML. 

2. Zgodnie z AML, Spółka stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34 AML oraz zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności oraz realizuje obowiązki wynikające z AML.

3. Mając na uwadze § 6 ust. 2, Coincher może realizować określone obowiązki, w szczególności w zakresie identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości Użytkowników przed dokonaniem Transakcji. Użytkownik, mając powyższe na względzie, obowiązany jest współdziałać ze Spółką przy realizacji obowiązków wynikających z AML, w szczególności Użytkownik jest obowiązany do powstrzymywania się od działań niezgodnych z AML np. uniemożliwianie lub utrudnianie identyfikacji Użytkownika przez Coincher, nieuzasadnione dzielenie jednej transakcji na kilka mniejszych, które są ze sobą powiązane.

4. Coincher jest uprawniony do odmowy realizacji Usługi jeśli nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z AML. W takim przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z zawartej Umowy.


5. Coincher jest obowiązany do rzetelnego wykonywania Usługi na rzecz Użytkownika.

6. Coincher zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu oraz możliwości dokonywania Transakcji.

7. Coincher nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami nie leżącymi po stronie Coincher.

8. Coincher nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Coincher nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych i niekompletnych informacji Użytkownika, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

10. Coincher nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika adres portfela Waluty wirtualnej niezgodnego z obowiązującymi standardami. Coincher nie ma technicznej możliwości odzyskania środków i nie odpowiada za ich utratę.

11. Użytkownik ma świadomość, iż Waluty wirtualne nie są walutą konwencjonalną ani pieniądzem elektronicznym – nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).

§ 6 Usługi dla Użytkownika

1. W ramach Usług dla Użytkownika świadczonych w ramach Serwisu Coincher sprzedaje Waluty wirtualne Użytkownikowi.

2. W ramach Usług dla Użytkownika, Użytkownik może dokonywać Transakcji tj. nabywać Waluty wirtualne w Serwisie od Coincher. 

§ 7 Płatności i rozliczenia 

1. Wszelkie płatności dokonywane przez Użytkowników w związku z nabywaniem Waluty wirtualnej w Serwisie są dokonywane wyłącznie z wykorzystaniem Waluty konwencjonalnej. 

2. Celem dokonana Transakcji Użytkownik z wykorzystaniem właściwej funkcjonalności Serwisu składa Coincher ofertę zawarcia umowy określając we właściwym miejscu Serwisu ilość i typ kupowanej Waluty wirtualnej i akceptuje, iż zakup Waluty wirtualnej nastąpi po kursie wymiany obowiązującym w momencie dokonania zaksięgowania środków.

3. Za moment zawarcia umowy sprzedaży Waluty wirtualnej uważa się moment zaksiegowania środków czy to na rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Coincher w przypadku wybranej metody płatności w postaci wpłaty bezpośredniej czy przy pomocy metody płatności wykorzystującej bramkę płatności. Spółka informuje o tym fakcie Użytkownika z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności Serwisu lub z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Użytkownika.

4. Łączna wartość pojedynczej transakcji nie może przekroczyć kwoty 4.000 (cztery tysiące) złotych.

5. Łączna wartość pojedynczej transakcji lub suma wszystkich transakcji następujących po sobie w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 4.000 (cztery tysiące) złotych.

6. Dostępne w Serwisie metody płatności to dostępne są tutaj

7. W przypadku gdy Użytkownik zamierza zakupić Walutę wirtualną, musi złożyć stosowną dyspozycję wykorzystując w tym celu odpowiednią funkcję w Serwisie i przekazać właściwej ilości Waluty konwencjonalnej na rachunek płatniczy Coincher tytułem zapłaty. Coincher dokona przelewu kwoty ustalonej zgodnie z zaakceptowanym przez Użytkownika i Coincher kursem wymiany na wskazany przez Użytkownika portfel Waluty wirtualnej właściwy dla Waluty wirtualnej, z wykorzystaniem której dokonywana była transakcja. 

8. W przypadku gdy Transakcja została zlecona przez Użytkownika poza Dniem Roboczym, jest ona rozliczana w najbliższym Dniu Roboczym.

9. Każde zlecenie zakupu Waluty wirtualnej w Serwisie przez Użytkownika na potrzeby rozliczeń między Użytkownikiem i Coincher jest rozpatrywane i rozliczane odrębnie, jako jedna, niezależna, niepodzielna transakcja. 

§ 8 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu i zawartej umowy, o której mowa w §3, mogą być składane przez Użytkownika drogą elektroniczną, na adres email: [email protected]

2. Coincher rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.  

3. Każdemu Użytkownikowi jako Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w  szczególności: 

a. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (dla Użytkowników z Polski); 

b. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów (dla Użytkowników z Polski); 

c. Innych właściwych dla danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej organów pozasądowego dochodzenia roszczeń;  

d. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr; - dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: http://polubowne.uokik.gov.pl. 

§ 9 Zastrzeżenia 

1. Coincher zwraca uwagę, że kryptowaluty nie są środkiem płatniczym, a z każdym obrotem kryptowalutami związane jest szczególne ryzyko utraty wartości pieniężnych. Przed dokonywaniem transakcji związanych z kryptowalutami, Użytkownik powinien dokonać własnej oceny ryzyka transakcyjnego, a w szczególności zapoznać się ze stanowiskami organów nadzoru i regulacji rynku takich jak European Banking Authority (EBA) czy właściwe organy krajowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

2. Dokonując zlecenia kupna lub sprzedaży Waluty wirtualnej za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien uwzględnić wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności ryzyko nagłej zmiany kursu (wyceny) Waluty wirtualnej czy Waluty konwencjonalnej oraz ryzyko związane z brakiem nadzoru nad Walutami wirtualnymi ze strony organów administracji publicznej, a także szczególne ryzyka związane z funkcjonowaniem niezależnych od Coincher giełd walut wirtualnych, w tym ryzyko utraty wypłacalności takich giełd.  

3. Działalność Coincher w odniesieniu do oferowanych usług nie stanowi usługi płatniczej (w rozumieniu Dyrektywy PSD2, tj. (Payment Services Directive 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego usługi doradztwa inwestycyjnego czy działalności inwestycyjnej (w rozumieniu Dyrektywy MIFID II, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE; ani żadnej innej działalności regulowanej w rozumieniu szczególnych przepisów polskich czy Unii Europejskiej.  

5. Użytkownik i Coincher odpowiadają względem siebie na zasadach ogólnych, jednakże o ile nie będzie naruszać to bezwzględnie obowiązujących przepisów właściwego dla danego Konsumenta prawa (w tym nie będzie stanowić niedozwolonych postanowień umownych) odpowiedzialność stron względem siebie zostaje ograniczona do wysokości kwoty wynagrodzenia pobranego przez Coincher od tego Użytkownika z tytułu świadczenia usług na jego rzecz. 

6. Coincher w ramach swojej działalności, w tym w ramach Serwisu, nie świadczy usług doradczych – w szczególności usług związanych z doradztwem inwestycyjnym. 

7. Coincher nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich, na które Spółka nie ma wpływu – zwłaszcza za próby oszustw czy wyłudzeń, a także wprowadzenia w błąd przez Użytkowników lub osoby trzecie, pozostających poza wpływem Coincher. 

8.   Coincher w ramach prowadzenia Serwisu korzysta z usług podmiotów trzecich celem zapewnienia trwałej i bezusterkowej funkcjonalności Serwisu oraz zapewnienia możliwie największej liczby dostępnych metod płatności. 

§ 10 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu jest Coincher.

2. Celem przetwarzania danych Użytkownika jest przede wszystkim realizacja umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”), ciążący na Użytkowniku obowiązek prawny związany z rachunkowością i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych w tym przypadku oznacza, że umowa nie będzie mogła być zawarta.

4. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu, w którym: 

a) na Coincher przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Użytkownika;

b) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Coincher, związanych z umową lub Serwisem;

c) zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Coincher,

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:  

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania, 

e) żądania przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo: 

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Coincher).

6. Dane Użytkownika będą przekazywane do następujących podmiotów zewnętrznych: 

a) hostingodawcy – w celu przechowywania danych na bezpiecznym serwerze; 

b) podmiotowi zapewniającemu system mailingowy i bazę danych – w celu sprawnej wysyłki wiadomości do Użytkowników;

c) w odniesieniu do danych Użytkownika w związku z dokonywaną przez niego sprzedażą – biuru rachunkowemu oraz podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie księgowe.

W związku z powyższym, dane Użytkownika przetwarzane będą poza Unią Europejską. Właściwy poziom ochrony danych Użytkownika, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.

7. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Coincher.

8. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie 

z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Coincher (w tym dotyczące pozostałych celów i podstaw przetwarzania i odbiorców danych) zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 11 Obowiązywanie Umowy i jej zmiana 

1. Umowa z Użytkownikiem Serwisu zawierana jest w oparciu o Regulamin za pośrednictwem Serwisu. Rozwiązanie Umowy również dokonywane jest poprzez Serwis. 

2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez podawania przyczyny, w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Serwisie bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail podany w §2. 

3. Prawem właściwym w sprawach związanych z Regulaminem (w tym ze świadczonymi usługami) jest prawo polskie, przy czym wybór prawa polskiego dokonywany jest bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa miejsca ich zwykłego pobytu, a także przepisy prawa europejskiego lub innego właściwego Konsumentowi –  zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rozporządzenie Rzym I), oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.  

4. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu prowadziłoby do ograniczenia praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwych w oparciu o przepisy rozporządzenia Rzym I), których stosowania w relacji z Konsumentem nie można ograniczyć lub wyłączyć – w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem tych postanowień Regulaminu nie stosuje się.   

5. Coincher uprawnione jest do zmiany Regulaminu (w tym zawartych na jego podstawie umów) wyłącznie z ważnych przyczyn, wskazanych w ust. 6, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na co najmniej 7 dni przed proponowaną zmianą. 

6. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu lub umów uznaje się: 

a. dostosowanie usług lub Serwisu do przepisów prawa mających na nie wpływ; 

b. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług; 

c. poprawę funkcjonalności usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług; 

d. poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług; 

e. rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i zalecenia od organy administracji publicznej, w szczególności organów nadzoru rynków finansowych takich jak EBA czy właściwe organy krajowe (np. Komisja 

Nadzoru Finansowego); 

f. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług. 

7. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.   

8. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. 

9. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie dokona wypowiedzenia, umowa wygasa z dniem poprzedzającym wejście w życie proponowanych zmian.    

10    Ewentualne spory pomiędzy Coincher a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy po zastosowaniu ogólnych przepisów o właściwości sądu.

§ 12 Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu. Może on odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane w szczególności poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, którego przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przekazane Coincher drogą elektroniczną lub na piśmie, na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik nie może odstąpić także od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Coincher nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[email protected]

Imię i nazwisko Konsumenta: _________________________

Adres Konsumenta: _________________________

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

–Adres Konsumenta(-ów)

–Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

_________________________

podpis Konsumenta i data