UWAGA! NIGDY NIE WYSYŁAJ ŚRODKÓW OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNASZ, A KTÓRE PROSZĄ CIĘ O KOD BLIK LUB NAMAWIAJĄ DO INWESTYCJI. Czytaj więcej

Regulamin

§ 1 


Definicje 


1. Coincher lub Spółka – COINCHER EUROPE SP. Z O.O.


2. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 18:00 czasu polskiego. 


3. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Dyrektywy [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 


1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady]


4. Konto – funkcja Serwisu, dzięki której Użytkownik, identyfikowany za pomocą określonej unikalnej nazwy, może skorzystać z wszystkich dostępnych dla niego w Serwisie funkcji, w tym dokonywać Transakcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Konta niezbędne jest pozytywne przejście Procedury KYC o której mowa w §6. 


5. Procedura KYC – procedura identyfikowania Użytkownika przez Coincher, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.  


6. Regulamin – niniejszy regulamin. 


7. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Coincher, dostępny pod adresem www.coincher.com, którego główną funkcją jest sprzedaż i nabywanie Waluty wirtualnej za pośrednictwem Serwisu. 


8. Transakcja – szereg czynności dokonywanych przez Użytkownika bądź Coincher celem dokonania sprzedaży lub kupna Walut wirtualnych zgodnie z ustalonym między Użytkownikiem a Spółką kursem wymiany.


9. Umowa z Użytkownikiem - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Coincher 


w oparciu o Regulamin, w ramach której Coincher zobowiązuje się do świadczenia Usług dla Użytkownika, zawarta na czas realizacji tych usług. 


10. Usługi dla Użytkownika – usługi świadczone przez Coincher na rzecz Użytkownika, polegające w szczególności na prowadzeniu Konta oraz sprzedaży i wykupie Waluty wirtualnej. 


11. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca 


z Serwisu. 


12. Waluta wirtualna – określona w niniejszym regulaminie waluta wirtualna bądź waluty wirtualne, których sprzedaż lub wykup od Spółki możliwa jest z wykorzystaniem Serwisu. Akceptowane przez Coincher waluty wirtualne wyliczone są tutaj. O każdej zmianie Waluty wirtualnej dopuszczalnej przez Spółkę w rozliczeniach, Coincher poinformuje Użytkownika co najmniej w formie elektronicznej na przypisany do konta Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zmiany w zakresie akceptowanej przez Serwis w ramach rozliczeń Waluty wirtualnej nie stanowią zmiany Regulaminu w rozumieniu §12.


13. Waluta konwencjonalna – waluta Fiat, waluta fiducjarna – akceptowana przez Coincher w ramach rozliczeń waluta wydawana przez właściwy bank narodowy lub inny podmiot upoważniony do emisji pieniądza, których lista znajduje się tutaj. Zmiany w zakresie akceptowanej przez Serwis w ramach rozliczeń Waluty konwencjonalnej nie stanowią zmiany Regulaminu w rozumieniu §12.§ 2 


Dane kontaktowe i komunikacja 


1. Adres pocztowy: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 


2. Adres poczty elektronicznej: [email protected]


3. Coincher komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim lub angielskim 


w zależności od wyboru Użytkownika.   


4. Podstawową formą komunikacji pomiędzy Coincher a Użytkownikami jest komunikacja drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. § 3 


Postanowienia Ogólne 


1. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Coincher. 


2. Na podstawie Regulaminu Coincher świadczy na rzecz Użytkowników, w ramach udostępnionego Użytkownikowi Serwisu, usługę prowadzenia Konta, oraz Usługi dla Użytkownika.  


3. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Użytkownika.§ 4 


Korzystanie z Serwisu 


1. Do korzystania z Serwisu oraz usług niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet, aktywne konto e-mail oraz – w przypadku gdy Użytkownik zamierza zakupić bądź sprzedać Walutę wirtualną - portfel do obrotu Walutą wirtualną, 


z wykorzystaniem której przebiegać ma rozliczenie. 


2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego. 


3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i usług zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności oznacza to zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 


 

§ 5 


Rejestracja w Serwisie 


1. W celu korzystania z funkcji Serwisu Użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie, tj. założyć odpowiednie Konto. 


2. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie w odpowiednim miejscu w Serwisie informacji o Użytkowniku zgodnie z wytycznymi dostępnymi w Serwisie. 


3. Użytkownik, zamieszczając dane w Serwisie oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 


4. Coincher wyśle na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym. 


5. W przypadku braku aktywacji Konta w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia, zgłoszenie rejestracyjne zostanie anulowane. 


6. W momencie potwierdzenia woli zarejestrowania się w Serwisie przez Użytkownika zostaje zawarta między nim a Spółką umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.  


7. Prowadzenie Konta na rzecz Konsumenta ma charakter nieodpłatny.  


 

§ 6 


Procedura KYC 


1. Do dokonywania transakcji w Serwisie uprawnieni będą wyłącznie zidentyfikowani Użytkownicy, tj. tacy, którzy pomyślnie przeszli Procedurę Know Your Customer (KYC). Celem Procedury KYC jest w szczególności przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przedmiotowa procedura jest niezależna od zasad procedury, którą muszą przeprowadzać inne prawnie określone podmioty do zidentyfikowania swoich klientów i uzyskania pewnych, odpowiednich oraz trafnych informacji wymaganych do prowadzenia interesów ze stroną zainteresowaną.  


2. Procedura KYC polega na identyfikacji i weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez przesłanie przez Użytkownika skanu dowodu tożsamości, zdjęcia twarzy wraz z widocznym dowodem tożsamości oraz potwierdzenia adresu zamieszkania w formie rachunku za media lub wyciągu z rachunku bankowego i weryfikacji ich z podanymi danymi przypisanymi do Konta Użytkownika


3. Użytkownik uzyska pełen dostęp do wszystkich przeznaczonych dla niego funkcji Serwisu z chwilą potwierdzenia przez Coincher danych Użytkownika w sposób określony w ust. 2.


4. Jeśli jest to wymagane ze względu na szczególne przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Coincher może uzależnić korzystanie przez Użytkownika z Serwisu od przekazania przez Użytkownika innych niż wskazane w niniejszym paragrafie danych, a także od złożenia określonych oświadczeń (np. w zakresie beneficjenta rzeczywistego).  § 7


Usługi dla Użytkownika1. W ramach Usług dla Użytkownika świadczonych w ramach Serwisu Coincher:


a. prowadzi Konto Użytkownika, 


b. dokonuje zakupu Walut wirtualnych za Waluty konwencjonalne od Użytkownika zgodnie ze zleceniami złożonymi przez Użytkownika,


c. sprzedaje Waluty wirtualne Użytkownikowi,


d. dostarcza usługę prowadzenia portfela Walut wirtualnych,


e. świadczy usługę informacyjną polegającą na informowaniu Użytkownika 


o dokonanych przez niego operacjach.


2. W ramach Usług dla Użytkownika, Użytkownik może dokonywać Transakcji tj. nabywać Waluty wirtualne w Serwisie od Coincher, jak również dokonywać sprzedaży Walut wirtualnych Coincher. 


3. W celu zakupu Walut wirtualnych Użytkownik powinien zarejestrować się w Serwisie zgodnie z postanowieniami §5, a także pomyślnie przejść Procedurę KYC opisaną w §6.§8 


Płatności i rozliczenia 


1. Wszelkie płatności dokonywane przez Użytkowników w związku z nabywaniem lub sprzedażą Waluty wirtualnej w Serwisie są dokonywane wyłącznie 


z wykorzystaniem Waluty wirtualnej lub Waluty konwencjonalnej. 


2. Celem dokonana Transakcji Użytkownik z wykorzystaniem właściwej funkcjonalności Serwisu składa Coincher ofertę zawarcia umowy określając we właściwym miejscu Serwisu ilość i typ sprzedawanej bądź kupowanej Waluty wirtualnej i akceptuje aktualny kurs wymiany przedstawiony przez Coincher.


3. Oferta złożona przez Użytkownika pozostaje ważna przez 30 minut


4. Za moment zawarcia umowy sprzedaży Waluty wirtualnej uważa się moment przyjęcia oferty Użytkownika przez Coincher. Spółka informuje o tym fakcie Użytkownika z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności Serwisu lub 


z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta Użytkownika.


5. Łączna wartość pojedynczej transakcji nie może przekroczyć kwoty 30.000zł (słownie:trzydzieści tysięcy złotych) dla Użytkowników zweryfikowanych zgodnie z §6.


6. Łączna wartość pojedynczej transakcji lub suma wszystkich transakcji następujących po sobie w ciągu 30 dni kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla Użytkowników niezweryfikowanych zgodnie z §6.


7. Dostępne w Serwisie metody płatności to dostępne są tutaj


8. W przypadku gdy Użytkownik zamierza zakupić Walutę wirtualną, musi złożyć stosowną dyspozycję wykorzystując w tym celu odpowiednią funkcję w Serwisie 


i przekazać (za pomocą dostępnych w Serwisie opcji płatności podanych w ust. 6 powyżej) właściwej ilości Waluty konwencjonalnej na rachunek płatniczy Coincher tytułem zapłaty. Coincher dokona przelewu kwoty ustalonej zgodnie 


z zaakceptowanym przez strony kursem wymiany na wskazany przez Użytkownika portfel Waluty wirtualnej właściwy dla Waluty wirtualnej, z wykorzystaniem której dokonywana była transakcja,. 


9. W przypadku gdy Użytkownik zamierza sprzedać Walutę wirtualną, musi złożyć stosowną dyspozycję wykorzystując w tym celu odpowiednią funkcję w Serwisie 


i dokonać przelewu właściwej ilości Waluty wirtualnej na wskazany w Serwisie portfel właściwej Waluty wirtualnej Coincher. Spółka dokona przelewu kwoty ustalonej zgodnie z zaakceptowanym przez strony kursem wymiany.


10. Coincher udostępnia Użytkownikowi w ramach Konta Użytkownika rachunki za dokonane transakcje.


11. W przypadku gdy Transakcja zostało zlecona przez Użytkownika poza Dniem Roboczym, jest ona rozliczana w najbliższym Dniu Roboczym.


12. W przypadku zlecenia kupna lub sprzedaży Waluty wirtualnej w sposób określony w ust. 11 za moment złożenia zlecenia uważa się początek najbliższego Dnia Roboczego.


13. Każde zlecenie zakupu lub sprzedaży Waluty wirtualnej w Serwisie przez Użytkownika na potrzeby rozliczeń między stronami jest  rozpatrywane i rozliczane odrębnie, jako jeden niezależny, niepodzielny pakiet. §9 


Reklamacje 


1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu i zawartej umowy, o której mowa w §3, mogą być składane przez Użytkownika drogą elektroniczną, na adres email: [email protected]


2. Coincher rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.  


3. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania 


z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w  szczególności: 


a. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich 


Inspektoratach Inspekcji Handlowej (dla Użytkowników z Polski); 


b. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów (dla Użytkowników z 


Polski); 


c. Innych właściwych dla danego państwa członkowskiego Unii   Europejskiej organów pozasądowego dochodzenia roszczeń;  


d. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr; - dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. 


w serwisie: http://polubowne.uokik.gov.pl. § 10


Zastrzeżenia 


1. Coincher zwraca uwagę, że kryptowaluty nie są środkiem płatniczym, a z każdym obrotem kryptowalutami związane jest szczególne ryzyko utraty wartości pieniężnych. Przed dokonywaniem transakcji związanych z kryptowalutami, Użytkownik powinien dokonać własnej oceny ryzyka transakcyjnego, 


a w szczególności zapoznać się ze stanowiskami organów nadzoru i regulacji rynku takich jak European Banking Authority (EBA) czy właściwe organy krajowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).


2. Dokonując zlecenia kupna lub sprzedaży Waluty wirtualnej za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien uwzględnić wszelkie ryzyka z tym związane, 


w szczególności ryzyko nagłej zmiany kursu (wyceny) Waluty wirtualnej czy Waluty konwencjonalnej oraz ryzyko związane z brakiem nadzoru nad Walutami wirtualnymi ze strony organów administracji publicznej, a także szczególne ryzyka związane z funkcjonowaniem niezależnych od Coincher giełd walut wirtualnych, w tym ryzyko utraty wypłacalności takich giełd.  


3. Działalność Coincher w odniesieniu do oferowanych usług nie stanowi usługi płatniczej (w rozumieniu Dyrektywy PSD2, tj. (Payment Services Directive 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego usługi doradztwa inwestycyjnego czy działalności inwestycyjnej (w rozumieniu Dyrektywy MIFID II, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE; ani żadnej innej działalności regulowanej w rozumieniu szczególnych przepisów polskich czy Unii Europejskiej.  


4. Względem Użytkowników niebędących Konsumentami wszelka odpowiedzialność Coincher jest wyłączona, a jeśli zgodnie z właściwymi przepisami prawa takie ograniczenie nie jest możliwe – odpowiedzialność ta jest ograniczona w maksymalnie dopuszczonym przez prawo zakresie.  


5. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami strony odpowiadają względem siebie na zasadach ogólnych, jednakże o ile nie będzie naruszać to bezwzględnie obowiązujących przepisów właściwego dla danego Konsumenta prawa (w tym nie będzie stanowić niedozwolonych postanowień umownych) odpowiedzialność stron względem siebie zostaje ograniczona do wysokości kwoty wynagrodzenia pobranego przez Coincher od tego Użytkownika z tytułu świadczenia usług na jego rzecz. 


6. Coincher w ramach swojej działalności, w tym w ramach Serwisu, nie świadczy usług doradczych – w szczególności usług związanych z doradztwem inwestycyjnym. 


7. Coincher nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich, na które Spółka nie ma wpływu – zwłaszcza za próby oszustw czy wyłudzeń, a także wprowadzenia w błąd przez Użytkowników lub osoby trzecie, pozostających poza wpływem Coincher. § 11 


Dane osobowe 


1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu jest Coincher.


2. Celem przetwarzania danych Użytkownika jest przede wszystkim realizacja umowy 


o świadczenie usług w ramach Serwisu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane 


na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”), ciążący na Użytkowniku obowiązek prawny związany z rachunkowością 


i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych w tym przypadku oznacza, że umowa nie będzie mogła być zawarta.


4. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu, w którym: 


a) na Coincher przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Użytkownika;


b) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Coincher, związanych z umową lub Serwisem;


c) zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Coincher,


– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:  


a) dostępu do swoich danych osobowych,


b) ich sprostowania,


c) usunięcia,


d) ograniczenia przetwarzania, 


e) żądania przeniesienia danych do innego administratora


a także prawo: 


f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Coincher).


6. Dane Użytkownika będą przekazywane do następujących podmiotów zewnętrznych: 


a) hostingodawcy – w celu przechowywania danych na bezpiecznym serwerze; 


b) podmiotowi zapewniającemu system mailingowy i bazę danych – w celu sprawnej wysyłki wiadomości do Użytkowników;


c) w odniesieniu do danych Użytkownika w związku z dokonywaną przez niego sprzedażą – biuru rachunkowemu oraz podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie księgowe.


W związku z powyższym, dane Użytkownika przetwarzane będą poza Unią Europejską. Właściwy poziom ochrony danych Użytkownika, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.


7. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Coincher.


8. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie 


z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Coincher (w tym dotyczące pozostałych celów i podstaw przetwarzania i odbiorców danych) zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.§ 12 


Obowiązywanie Umowy i jej zmiana 


1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Coincher zawierana jest w oparciu o Regulamin za pośrednictwem Serwisu. Rozwiązanie umów również dokonywane jest poprzez Serwis. 


2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez podawania przyczyny, w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wybranie odpowiedniej opcji 


w Serwisie bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem 


o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail podany w §2. 


3. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami prawem właściwym 


w sprawach związanych z Regulaminem (w tym ze świadczonymi usługami) jest prawo polskie. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami stosuje się prawo polskie, przy czym wybór prawa polskiego dokonywany jest bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa miejsca ich zwykłego pobytu, a także przepisy prawa europejskiego lub innego właściwego Konsumentowi –  zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rozporządzenie Rzym I), oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.  


4. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu prowadziłoby do ograniczenia praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwych w oparciu o przepisy rozporządzenia Rzym I), których stosowania w relacji z Konsumentem nie można ograniczyć lub wyłączyć – w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem tych postanowień Regulaminu nie stosuje się.   


5. Coincher uprawnione jest do zmiany Regulaminu (w tym zawartych na jego podstawie umów) wyłącznie z ważnych przyczyn, wskazanych w ust. 6, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na co najmniej 7 dni przed proponowaną zmianą. 


6. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu lub umów uznaje się: 


a. dostosowanie usług lub Serwisu do przepisów prawa mających na nie wpływ; 


b. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług; 


c. poprawę funkcjonalności usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług; 


d. poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług; 


e. rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i zalecenia od organy administracji publicznej, w szczególności organów nadzoru rynków finansowych takich jak EBA czy właściwe organy krajowe (np. Komisja 


Nadzoru Finansowego); 


f. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług. 


7. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny 


z wyrażeniem na nie zgody.   


8. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. 


9. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie dokona wypowiedzenia, umowa wygasa z dniem poprzedzającym wejście w życie proponowanych zmian.    


10. Ewentualne spory pomiędzy Coincher a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki. W przypadku sporu z Konsumentem, zastosowanie mają ogólne przepisy o właściwości sądu.
§ 13


Odstąpienie od Umowy


(dotyczy tylko Użytkowników będących Konsumentami)1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Coincher. Może on odstąpić od umowy zawartej z Coincher w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3.


2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane w szczególności poprzez złożenie Coincher oświadczenia o odstąpieniu, którego przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przekazane Coincher drogą elektroniczną lub na piśmie, na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.


3. Użytkownik nie może odstąpić także od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Coincher nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy


 

Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[email protected]


Imię i nazwisko Konsumenta: _________________________


Adres Konsumenta: _________________________


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)


umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie


następującej usługi(*)


–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


–Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)


–Adres Konsumenta(-ów)


–Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


–Data


(*) Niepotrzebne skreślić.


_________________________


podpis Konsumenta i data