UWAGA! Nigdy nie dokonuj wpłat na rzecz osób trzecich, nie udostępniaj kodu BLIK i nie wierz w OFERTY PRACY! COINCHER NIGDY NIE DZWONI DO KLIENTÓW! Padniesz ofiarą oszustów! Czytaj więcej.
Bitcoin
Bitcoin
BTC
2,21%
237 145.34 PLN
Ethereum
Ethereum
ETH
2,45%
8 567.70 PLN
Litecoin
Litecoin
LTC
1,83%
989.70 PLN
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
1,24%
79.08 PLN
Ripple
Ripple
XRP
3,58%
6.41 PLN

Polityka zwrotów

Odstąpienie od Umowy


(dotyczy tylko Użytkowników będących Konsumentami)1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Coincher. Może on odstąpić od umowy zawartej z Coincher w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3.


2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane w szczególności  poprzez złożenie Coincher oświadczenia o odstąpieniu, którego przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przekazane Coincher drogą elektroniczną lub na piśmie, na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.


3. Użytkownik nie może odstąpić także od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Coincher nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy


 

Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Adresat:


Coincher sp. z o.o.


ul. Twarda 18


00-105 Warszawa


[email protected]


Imię i nazwisko Konsumenta: _________________________


Adres Konsumenta: _________________________


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)


umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie


następującej usługi(*)


–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


–Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)


–Adres Konsumenta(-ów)


–Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


–Data


(*) Niepotrzebne skreślić.


_________________________


podpis Konsumenta i data