UWAGA! NIGDY NIE WYSYŁAJ ŚRODKÓW OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNASZ, A KTÓRE PROSZĄ CIĘ O KOD BLIK LUB NAMAWIAJĄ DO INWESTYCJI. Czytaj więcej

Polityka zwrotów

Odstąpienie od Umowy


(dotyczy tylko Użytkowników będących Konsumentami)1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Coincher. Może on odstąpić od umowy zawartej z Coincher w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3.


2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane w szczególności  poprzez złożenie Coincher oświadczenia o odstąpieniu, którego przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przekazane Coincher drogą elektroniczną lub na piśmie, na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.


3. Użytkownik nie może odstąpić także od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Coincher nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy


 

Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Adresat:[email protected]


Imię i nazwisko Konsumenta: _________________________


Adres Konsumenta: _________________________


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)


umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie


następującej usługi(*)


–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


–Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)


–Adres Konsumenta(-ów)


–Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


–Data


(*) Niepotrzebne skreślić.


_________________________


podpis Konsumenta i data